โครงการพืชศึกษา ข้าวโพดตักหงาย

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพืชในท้องถิ่น

2.      เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

3.      เพื่อส่งเสริมการทำงานของนักเรียนเป็นหมู่คณะ

วิธีการดำเนินงาน

1.      รับสมัครสมาชิกชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.      ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับพืชในท้องถิ่น

3.      รวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรและพืชสวนครัวจากครู นักเรียน บุคลากร และจัดหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

4.      สมาชิกร่วมกันปรับพื้นที่บริเวณปลูก ร่วมกันปลูกและแบ่งหน้าที่ดูแลรักษา

5.      จัดทำทะเบียนพันธุ์ไม้สมุนไพรและพืชสวนครัว  จัดทำป้ายชื่อ