ทะเบียนพรรณไม้   
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง                  จังหวัดเลย                   รหัสสมาชิก  7-42130-001  
               
รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ ภาพถ่าย