ข้อมูลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

                วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ได้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  รหัสสมาชิก  7-42130-001   ( เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 )

                ที่ปรึกษา      นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นางอุบลรัตน์  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

                ทะเบียนพรรณไม้ตั้งแต่ปี 2547-2564  มีจำนวนทั้งหมด  183  ชนิด

          ที่มาตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดการรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”

 หลักการและเหตุผล

          การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาติ และยังเป็นการเรียนรู้ตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับพืชและสิ่งมีชีวิต เป็นปัจจัยหลัก และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณต่างๆ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ วิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะสนองพระราชดำริจึงได้สมัครเป็นสมาชิกของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และจัดโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์    

 1. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 2. เป็นสถานที่ศึกษาจากสภาพจริงประกอบการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ

 3. เป็นกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนนักศึกษารู้จักสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมุ่งให้เห็นความหลากหลายของพืชพรรณ

 4.  ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์แก่เยาวชน ชุมชน ประชาชน และมหาชนชาวไทย

 5. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

เป้าหมาย

 1. เป็นศูนย์รวมเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้พืชพรรณไม้ป่า ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร ทำให้เยาวชนในชุมชนตลอดนักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความรักและห่วงแหนแหล่งความรู้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน ปี   2563

 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ประจำปี 2556 ในพื้นที่ 95 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่  188  หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน  อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย เลขที่สมาชิก 7-42130-001 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2547

          เปิดการสอน 3  ประเภทวิชา 11  สาขา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำแนกเป็น  6 แผนกวิชา ได้แก่

1.1   แผนกช่างกลโรงงาน

1.2   แผนกช่างไฟฟ้า

1.3   แผนกโลหะการ

1.4   แผนกก่อสร้าง

1.5   แผนกอิเล็กทรอนิกส์

1.6     แผนกช่างยนต์

 1. ประเภทวิชาพณิชยกรรม จำแนกเป็น  3แผนกวิชา ได้แก่

                   2.1   แผนกการบัญชี

                   2.2   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   2.3   แผนกการตลาด

 1. ประเภทวิชาคหกรรมจำแนกเป็น  1 สาขาวิชา ได้แก่

                   3.1   แผนกอาหารและโภชนาการ

 1. ประเภทวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจำแนกเป็น  1 สาขาวิชา ได้แก่

                   4.1   แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

     บุคลากรในสถานศึกษา

                   ผู้บริหาร                         2        คน

                   ข้าราชการครู                  10      คน

                   พนักงานราชการ               7       คน

                   ครูอัตราจ้าง                    11      คน

                   เจ้าหน้าที่                       10       คน

                   พนักงานขับรถ                  1       คน

                   แม่บ้านคนงานทั่วไป           2      คน

                   นักการภารโรง                   2      คน

                   ยามรักษาความปลอดภัย      3      คน

                   รวมทั้งหมด                      47     คน

 วิธีการดำเนินงานของงานสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

          ในด้านการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2563 นั้นได้เป็นการจัดการเรียนรู้  บูรณาการการเรียนการสอน โดยใช้ พืชพรรณ ต่างๆ ในวิทยาลัยโดยรอบตามแนวทางงาน สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน โดยสามารถใช้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยู่ในโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืช เป็นปัจจัยหลัก มีการเรียนรู้ตามองค์ประกอบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้

 

องค์ประกอบที่  1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

หลักการ  รู้ชื่อ   รู้ลักษณ์    รู้จัก

สาระการเรียนรู้        

 1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา

              กำหนดพื้นที่ศึกษา

              1.1 แบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 5 ส่วน  โดยนำพื้นที่ของทางวิทยาลัย มากำหนดขอบเขตโดยแบ่งเป็นพื้นที่ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละแผนกวิชา      

 1.  สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา

     ผู้เรียนสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อทราบชนิด  จำนวนต้น  ลักษณะวิสัย โดย

              2.1   นักเรียน-นักศึกษา  ทั้งระดับ   ปวช. และปวส.

              2.2   นักเรียน-นักศึกษาร่วมกับครู ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน

 

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน